Jakie prawa i obowiązki ma wspólnota mieszkaniowa wobec dewelopera?

Definicja wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa to zorganizowana grupa ludzi, którzy dzielą się odpowiedzialnością za zarządzanie budynkiem, w którym mieszkają. Wspólnoty mieszkaniowe tworzą się w momencie, gdy wybudowany zostaje budynek mieszkalny, a lokatorzy otrzymują prawo do własności poszczególnych jednostek. Ich głównym celem jest zapewnienie wszystkim członkom wspólnoty właściwego zarządzania budynkiem, jak i utrzymania go w odpowiednim stanie.

Kto tworzy wspólnotę mieszkaniową?

Wspólnota mieszkaniowa składa się z właścicieli poszczególnych jednostek mieszkalnych, które tworzą budynek. Większość wspólnot mieszkaniowych powstaje, gdy budynek mieszkalny jest wybudowany przez dewelopera – czyli firmy budowlane, która zajmuje się budowaniem domów, budynków mieszkalnych, biurowców itp.

Rola dewelopera w tworzeniu wspólnoty mieszkaniowej

Głównym zadaniem dewelopera jest budowanie budynku. Jednak po zakończeniu budowy deweloper ma również inne ważne obowiązki wobec wspólnoty mieszkaniowej. Przede wszystkim ma on obowiązek zgłoszenia wspólnoty do właściwego Urzędu Miasta. Ponadto deweloper powinien sporządzić statut wspólnoty mieszkaniowej i jeśli zajdzie taka potrzeba, zawrzeć umowy z zakładami energetycznymi oraz firmami telekomunikacyjnymi. Deweloper jest również odpowiedzialny za dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów, takich jak użytkowanie wieczyste, pozwolenia na budowę, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów itp.

Prawa wspólnoty mieszkaniowej wobec dewelopera

Wspólnota mieszkaniowa ma prawo żądać od dewelopera przedstawienia wyjaśnień dotyczących wszystkich zawartych w umowie zapisów i warunków. Dodatkowo wspólnota posiada prawo zgłaszania reklamacji wobec dewelopera w przypadku, gdy budynek nie został wybudowany zgodnie z umową. Wspólnota ma również prawo do żądania od dewelopera przedstawienia wszelkich niezbędnych dokumentów, w tym wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, użytkowania wieczystego, pozwoleń na budowę itp.

Obowiązki wspólnoty mieszkaniowej wobec dewelopera

Wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek współpracować z deweloperem w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania budynku. W szczególności wspólnota ma obowiązek zawarcia wszystkich umów z zakładami energetycznymi, firmami telekomunikacyjnymi i innymi podmiotami, które będą świadczyć usługi dla lokatorów. Ponadto wspólnota ma obowiązek terminowego opłacania wszelkich rachunków i składek członków.

Nadzór nad wspólnotą mieszkaniową

Nadzór nad wspólnotą mieszkaniową sprawuje zarządca wspólnoty. Zarządca powinien mieć odpowiednie kwalifikacje, by móc pełnić funkcję zarządcy. To on jest odpowiedzialny za wszelkie formalności związane z wspólnotą mieszkaniową, w tym za zawieranie umów z zakładami energetycznymi, firmami telekomunikacyjnymi i innymi podmiotami, oraz za zgłaszanie reklamacji do dewelopera.

Komunikacja między deweloperem a wspólnotą mieszkaniową

Deweloper i wspólnota mieszkaniowa powinni utrzymywać ze sobą dobry kontakt. Wszelkie ustalenia dotyczące budynku powinny być ustalane między deweloperem a zarządcą wspólnoty. Ważne jest, aby wszelkie decyzje były poprzedzone odpowiednimi konsultacjami i ustaleniami.

Pomoc dewelopera dla wspólnoty mieszkaniowej

Deweloper może również wnieść swój wkład w działalność wspólnoty mieszkaniowej. Może on zapewnić wspólnocie pomoc w zakresie zawierania umów z zakładami energetycznymi, firmami telekomunikacyjnymi i innymi podmiotami. Może również pomagać wspólnocie w kwestiach technicznych, finansowych, prawnych i innych.

Pozostałe obowiązki dewelopera i wspólnoty mieszkaniowej

Oprócz wymienionych wyżej obowiązków partnerom przysługują również inne prawa i obowiązki. Wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek zapewnienia odpowiedniego utrzymania i konserwacji budynku, a deweloper może zobowiązać się do finansowego wsparcia wspólnoty w tym zakresie. Ponadto obie strony powinny współpracować w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania budynku.

Kiedy deweloper może pozbyć się odpowiedzialności?

Deweloper powinien wykonywać swoje obowiązki wobec wspólnoty mieszkaniowej do momentu, aż wspólnota otrzyma wszystkie konieczne dokumenty i pozwolenia. Gdy te warunki zostaną spełnione, deweloper może pozbyć się odpowiedzialności za wspólnotę. Oznacza to, że od tego momentu wszelkie ustalenia i decyzje dotyczące budynku będą podejmowane przez wspólnotę mieszkaniową.

Jakie są konsekwencje niewywiązania się z obowiązków?

Jeśli strony nie wywiążą się z powierzonych im obowiązków, mogą ponosić konsekwencje prawne. Deweloper może zostać obciążony karą finansową lub przykrymi konsekwencjami prawnymi, a wspólnota mieszkaniowa może zostać pozbawiona swojego prawa do własności. W skrajnych przypadkach strony mogą być zmuszone do pozostawienia budynku lub odstąpienia od umowy.

Podsumowanie

Wspólnota mieszkaniowa i deweloper są ze sobą powiązani. Deweloper ma obowiązek zgłoszenia wspólnoty do właściwego Urzędu Miasta, sporządzenia statutu wspólnoty mieszkaniowej i dostarczenia wszelkich niezbędnych dokumentów. Wspólnota ma prawo żądania od dewelopera wyjaśnień dotyczących wszystkich zawartych w umowie zapisów i warunków oraz zgłaszania reklamacji. Obie strony powinny współpracować, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie budynku. Niewywiązanie się z obowiązków może skutkować konsekwencjami prawnymi.Zapoznaj się z treścią artykułu i dowiedz się, jakie prawa i obowiązki ma wspólnota mieszkaniowa wobec dewelopera i jak wyegzekwować ewentualne roszczenia – kliknij tutaj: https://nieruchomosciwprawie.pl/roszczenia-wspolnot-mieszkaniowych-kierowane-do-deweloperow-w-zakresie-wad-fabrycznych-budynkow/.