Co obejmuje gospodarka komunalna? Jednym z zadań jest działalność ciepłownicza

Potencjał rozwoju samorządów wynika głównie z dobrego zarządzania gospodarką komunalną. Mądre inwestycje poczynione w tym zakresie mogą przynosić zwiększone zyski w kolejnych latach. Oznacza to bogacenie się w dłuższym okresie mieszkańców i całej gospodarki państwa.

Co to jest gospodarka komunalna?

Gospodarkę komunalną najczęściej rozumie się jako zaspokojenie zbiorowej potrzeby grupy ludności na usługi i dobra. W głównej mierze jest zadaniem samorządów, które są wspierane w niektórych działaniach przez administrację rządową. Część z tych działań rządowych wynika z polityki wyrównywania szans. Mówi się, że gospodarka komunalna wynika z zadań z zakresu pożytku publicznego.

Drogi, transport publiczny i zbiorowy, działalność ciepłownicza, prąd, ochrona zdrowia, kultura, szkolnictwo, gospodarka wodno-ściekowa czy odpadami to są główne obszary zainteresowania gospodarki komunalnej. Katalog usług związanych z gospodarką komunalną można poszerzać, ale warunek jego zbiorowości i lokalności jest kluczowy. Wskazuje się, że największe zagęszczenie usług o takim charakterze występuje w miastach.

Ważną cechą gospodarki komunalnej jest jej współistnienie i osiągane efekty synergii. Na przykład wybudowana nowa droga może zwiększyć jakość transportu publicznego i ułatwić przemieszczanie się mieszkańców. W konsekwencji poprawia się ich komfort życia. Jednocześnie inwestorzy mogą chętniej budować miejsca pracy w gminach o dobrej infrastrukturze.

Zadania związane z gospodarką komunalną są realizowane z dochodów samorządów. Dużą część dochodów stanowią podatki. W ostatnich latach zauważalne są kampanie zachęcające do rozliczania podatku PIT na terenie gminy faktycznego zamieszkania.

Kto odpowiada za gospodarkę komunalną?

Za gospodarkę komunalną odpowiadają przede wszystkim specjalnie utworzone jednostki. Takich urzędów w całym kraju jest wiele i działają w niemal każdym większym mieście. To na przykład Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Poznaniu czy Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Piotrkowie Trybunalskim.

Zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej zadania z zakresu pożytku publicznego mogą wykonywać powołane przez samorząd:

  • samorządowy zakład budżetowy,
  • spółka prawa handlowego,
  • stowarzyszenie.

Poza tym możliwe jest realizowanie tych zadań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). W ramach PPP część działań jest zlecana przedsiębiorstwom prywatnym. Nad należytą realizacją zadań czuwa samorząd gminny, powiatowy lub wojewódzki. Przy zlecaniu zadań samorząd zazwyczaj zapewnia sobie możliwość nadzorowania usług. Niemniej podmioty są kontrolowane przez Najwyższą Izbę Kontroli. Coraz ważniejszą rolę w kontroli i konsultacjach sprawują organizacje obywatelskie i społeczne.