Na czym polegają zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i do kogo są skierowane?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjnie błędnie kojarzone są z lekcjami, które mają pomóc dzieciom nadrobić zaległości w szkole. Natomiast cel tych zajęć jest zgoła inny – mają przede wszystkim pomóc uczniom pokonać kłopoty, które uniemożliwiają im zdobywanie nowych umiejętności i przyswajanie wiedzy.

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne to element terapii pedagogicznej, której celem jest kompensowanie i korygowanie zaburzeń psychoruchowych dzieci, będących częstą przyczyną niepowodzeń w placówkach oświatowych. To zajęcia skierowane przede wszystkim do tych dzieci, które nie opanowały jeszcze pewnych umiejętności i przez to ich możliwości rozwoju są ograniczone.

Na czym polegają zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywają się zwykle w niewielkich, kilkuosobowych grupach lub w trybie indywidualnym, ze względu na większą efektywność takich ćwiczeń. Grupy są tworzone w oparciu o wiek dzieci lub konkretne zaburzenia rozwojowe. Podczas zajęć dzieci rozwijają swoją osobowość, umiejętności intelektualne i manualne – wszystko po to, aby móc w pełni uczestniczyć w procesie dydaktyczno-wychowawczym dopasowanym do ich wieku i możliwości. Rodzice często zastanawiają się, kto może prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne? Otóż odbywają się one pod okiem nauczycieli mających specjalne przygotowanie z zakresu terapii pedagogicznej, którzy przygotowują karty pracy i pomysły na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dopasowane do konkretnej grupy wiekowej.

Dla kogo są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Wspomniane zajęcia organizowane są z myślą o dzieciach, które trudniej radzą sobie z nauką w szkole, ponieważ są np. niesamodzielne, łatwo się rozpraszają, są nieśmiałe lub mają pewne dysfunkcje: dysortorgafię, dysleksję itp. i przez to nie nadążają za tempem pracy całej klasy podczas zajęć w szkole. Bywa też tak, że niektóre dzieci mają kłopoty z przyswajaniem wiedzy np. ze względu na zaburzenia wzroku, słuchu lub dysfunkcje ruchowe – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne pomagają im pewne trudności przezwyciężyć.

Każde dziecko, które bierze udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych realizuje indywidualny program terapii pedagogicznej, który jest tworzony na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zadaniem nauczyciela prowadzącego takie zajęcia jest aktywizowanie podopiecznych, by dzięki nauce nowych umiejętności i zdobywaniu informacji, umacniały wiarę we własne możliwości, zdobywały większą pewność siebie i stawały się coraz bardziej samodzielne.